Tämä on Tmi Askelkulman henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDRP) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste 10.8.2020


Rekisterinpitäjä
Tmi Askelkulma (Y-tunnus 3107646-2)
Jarrumiehenkatu 2 B 161, 00520 Helsinki
040 1272939

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Tarja-Riitta Tauriala-Rasi, info(at)askelkulma.fi, 040 1272939

3. Rekisterin nimi
Askelkulman asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja tarvitaan ajanvarauksen ja laskutuksen yhteydessä sekä yhteydenpitoon asiakkaan kanssa. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ajan.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
– asiakkaan hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta sekä hoidon jatkuvuuden edistäminen
– asiakkaan tiedonsaantioikeus ja oikeusturva
– terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturva
– terveydenhuollon palvelujen laadunvalvonta
– toiminnan suunnittelu ja arviointi sekä tutkimus ja opetus
Sairaanhoitaja – jalkojenhoitajaa (at) velvoittavat seuraavat lait ja asetukset
laki- ja asetus terveydenhuollon ammattilaisista
laki potilaan asemasta ja oikeuksista
terveydenhuoltolaki
sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
Yksityishenkilöiden tietoja voidaan käyttää markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen. Rekisteröidyillä on kaikissa tapauksissa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
asiakkaan yhteystiedot: nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti ja puhelinnumero
ajanvaraustiedot tiedot terveydentilasta ja lääkityksestä hoitokäynnin alussa ja mahdollisista muutoksista terveydentilassa hoitosuhteen aikana sekä sairauksista, joilla voi olla vaikutusta hoitomenetelmiin
tiedot ostetuista tuotteista / palveluista sekä tehdyistä toimenpiteistä (hoidoista)
laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri syntyy asiakkailta saaduista tiedoista tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan kuten puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median tai ajanvarausjärjestelmän kautta sekä asiakastapaamisissa.
Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan hankkia muilta terveydenhuollon yksiköiltä tai ammattihenkilöiltä.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakkaan tietoja ei luovuteta muille tahoille. Asiakkaan suostumuksella Askelkulmassa havaitun uhkaavan terveysongelman ratkaisemiseksi voidaan tietoja antaa asiakasta hoitavan terveydenhuollon toimintayksikön ammattihenkilöille.
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella.
Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy on vain Askelkulman jalkojenhoitajalla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin käyttäjä sitoutuu vaitioloon tehtäviinsä liittyvistä asioista tai tietoonsa tulleista luottamuksellisista asioista.
Asiakasrekisteri säilytetään Vello Oy:n palvelimella.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllö on oikeus tarkistaa Askelkulman rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, hänen tulee ottaa yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteröidyn on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ennen tietojen tarkistusta.  Tarkastusoikeus ja korjaamistoimenpiteet toteutetaan viipymättä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tai luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietojen käsittelyssä Askelkulma rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.